Białe Logo z Nazwiskiem Biernacki

Architektura.

Projekty

OBIEKT LOGISTYCZNO-
MAGAZYNOWY

GRABOWSKI

Zobacz więcej >

OBIEKT PRZEMYSŁOWY

ARPACK

Zobacz więcej >

OBIEKT PRZEMYSŁOWY

CALVIA

Zobacz więcej >
Zobacz więcej >

OBIEKT PRZEMYSŁOWY

M.B.B. LOGISTICS

RENOWACJA DWORCA KOLEJOWEGO
NA OBIEKT BIUROWY

PROMET CARGO

Zobacz więcej >

MODERNIZACJA KAMIENICY

LINDENSTRASSE

Zobacz więcej >

OBIEKT PRZEMYSŁOWY

BOD BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS

Zobacz więcej >

MODERNIZACJA KAMIENICY

REICHENBERGER
STRASSE

Zobacz więcej >

OBIEKT WIELORODZINNY

KAMIENICA IRMAG

Zobacz więcej >

O nas

Biuro Archi­tek­to­niczne Łukasz Bier­nacki
ist­nieje na rynku od 1999 roku. Przy­gra­niczna loka­li­za­cja naszej firmy oraz wie­lo­let­nia współ­pracy z nie­miec­kimi archi­tek­tami pozwo­liły nam zna­ko­mi­cie poznać spe­cy­fikę zarówno pol­skiego jak i nie­miec­kiego rynku.
  Biuro jest lokal­nym lide­rem wśród pro­jek­tan­tów obiek­tów prze­my­sło­wych, logi­stycz­nych oraz maga­zy­no­wych, jed­nak zakres świad­czo­nych przez nas usług jest bar­dzo sze­roki, od domów jed­no­ro­dzin­nych, obiek­tów wie­lo­funk­cyj­nych, po wiel­ko­for­ma­towe pro­jekty z zakresu archi­tek­tury urba­ni­stycz­nej oraz prze­my­sło­wej.

 Spe­cja­li­zu­jemy się w wyko­ny­wa­niu kom­plet­nych doku­men­ta­cji pro­jek­to­wych wraz z opra­co­wa­niami bran­żo­wymi, ofe­ru­jemy kom­plek­sową obsługę inwe­sty­cji, w tym nad­zory autor­skie, nad­zory inwe­stor­skie oraz pro­wa­dze­nie prze­tar­gów wyko­naw­czych. Dbamy o pro­jekty od fazy kon­cep­cyj­nej, poprzez obsługę admi­ni­stra­cyjną zwią­zaną z uzy­ska­niem pozwo­le­nia na budowę, do reali­za­cji wraz z nie­zbęd­nymi nad­zo­rami i pro­ce­du­rami odbior­czymi.

  Zespół składa się z 7 pra­cow­ni­ków, w tym z archi­tek­tów, inży­nie­rów oraz pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych.
Dzięki zor­ga­ni­zo­wa­nej struk­tu­rze biura każdy przy­czy­nia się do pro­cesu twór­czego powsta­ją­cych w naszej pra­cowni obiek­tów. Naszym zada­niem jest two­rze­nie funk­cjo­nal­nych i atrak­cyj­nych prze­strzeni.

Z dumą i satys­fak­cją patrzymy na obiekty zbu­do­wane według naszych pro­jek­tów.

Widok na siedzibę biura hol biura wnętrze biura

Kontakt

Map Icon telefon
Ul. Mickiewicza 18/16, 69-100 Słubice
0 95 758 82 82
mapa
+48 668 112 221
ikona e-mail
biern@biern.pl
telefon komórkowy